Csengery Antal Arany Jánosnak (1860)

Pest, 1860.07.16.

 

Kedves Barátom! Legkevesebb aggodalmat se okozzon Neked az újabb X-es év. Jöjj Pestre közénk. Tudod ez iránt nem csak az én nézetemet, hanem a Deákét és Keményét is. Bajaid nagy része onnan volt<,> eddig, mert oly dolgokkal foglalkoztál, melyek nem Neked valók. Az irodalmi térre vagy Te hivatva. Ha a szerkesztésnek is meg vannak terhei, vannak, vagyunk elegen, kik azokat Veled szívesen megosztjuk. S az a kivülről jövő inger, melyet emlitél, kétségtelenül jól fog hatni kedélyedre is.

     Azonban feljöveteledre, mint irod, "basis"[1] kell. Én úgy hiszem, ezt is fogunk nyerni. A Kisfaludy-társaság dolgai, noha lassanként, rendbe jőnek. A kikkel eddig e tárgyban legbizalmasb embereim közől szóltam, mindnyájan osztoztak nézetemben, s úgy hiszem ezen urak -- a kik pedig többséget képeznek -- ott sem hagynak el engem inditványaimban, a hol szavazatukat eldöntőleg fogom igénybe venni. Még eddig azért nem mozoghattam e részben úgy, a mint kellene, mivel nem valék tagja a Társaságnak. A mostani tagok első dolga lesz bennünket vagy tizönket előbb beválasztani, s aztán a szervezést ránk bízni. Azt hiszem, egy hét alatt ezekről bizonyosabb -- és teljesen hiszem, a legjobb híreket irhatom. Az én szándokom Toldyt másodelnökké léptetni elő, hogy a fizetéses igazgatói állomást megszerezzük számodra. S aztán más alapokon -- nagyobb hatáskörrel -- rendezzük majd a társaságot is.

     De ha ez egy két hét alatt nem dőlne is el: semmi kétség, hogy 1) a szépirodalmi lap, melyet tervezünk, előfizetők dolgában jól fog állani. Mozgásba hozom e mellett a főrend minden lelkesebb hölgyét, kik már tavaly is örömmel hallottak tervedről egyetmást. 2) Bizonyos, hogy Te egyike leszesz azoknak, a kik első alkalommal, talán már az oktoberi gyülésen, fizetésbe jutnak az Akademiánál.[2] Végre 3) a Budapesti Szemle körül is rögtön végezhetsz, bárminő kedélylyel, olyas munkákat, melyek 3--400 forintot vagy többet is jövedelmeznek, a nélkül, hogy oly dolgokkal foglalkoznál, melyeket idővesztegetésnek mondhatnál magadra nézve. S még a P.[esti] Napló szerkesztőségét is érinteném, ha a 3-ik ponthoz oda nem irtam volna, végre'.

     Laczit úgy is Pestre kellene küldened már. Ez is egy ok, hogy feljöjj magad is.

     Azonban úgy hiszem, a héten időt vehetek, lemenni Hozzád. Jobb mindezeket személyesen megbeszélnünk.

     Patakon nem voltam. Kis fijam volt beteg, és pedig rendkivűl megijesztett. Két hétig feküdt. Képzelheted aggodalmainkat! Istennek hála már jól van, csak igen megfogyott.

     A Széchenyi-vers bizony ne aggaszszon! Azt irod: sokat várnak! Nézd a naponkénti tapasztalást: mily kevéssel megelégednek. A kedélyek izgatottak, van egy két húr, melyet Széchenyiről irván, mindenki szükségkép megpendít; s e húrok megpenditésére bizonyosan kitör a lelkesedés. A mi Téged nem elégít ki, a közönséget magán kivül ragadhatja! Ne légy oly szigorú bírája ön magadnak!

     Gyulainé nincs Pesten, s igy Gyulai sem jött fel. Pedig szerettem volna, ha ez a nagyon "aggódik természetü" barátunk is segített volna eloszlatni azon aggodalmakat, melyek ok nélkül bántanak.

     Ismétlem, a mit Deákkal együtt többször mondánk: Neked Pestre kell jőnöd, itt vagy helyeden, s nem telik bele egy év és itt anyagi viszonyaidat illetőleg is meg fogsz gyökerezni.

     Bocsáss meg a kuszált irásmódért.

      Nőm is üdvözöl. Végtelenül örülne, ha Pestre jőnétek. Julcsának adós a válaszszal. De előbb maga volt májgyuladásban, majd kis fijunk betegsége foglalá el. Csókol mindnyájatokat!

     Viszontlátásig!

     Ölel

                                                                                                                               igaz híved

                                                                                                                           Csengery Antal

 

U.I. Azért késtem e sorokkal, mivel azt hivém, bizonyost irhatok a Kisfaludy Társaság választásairól. Azonban a hol Toldy vezeti a dolgokat és Eötvös, nem sietnek!

 

______________________________

[1] ejtsd: bázis
[2] Erre nem került sor.