Gyulai Pál Arany Jánosnak (1854)

Pest, 1854.10.23.

 

Kedves barátom!

     Tegnap vett leveledre ma már válaszolok örömömben, hogy nem haragszol reám. Bocsáss meg, hogy sem nem látogattalak meg, sem a husz pengöt nem küldhettem el képviselőmül. Mindennek Vas Gereben az oka, hogy az ördög vinné el.

      Egy ivnyi novellát igértem volt neki 25 pengőért, melyet tiz nap alatt elvégezni remélék. Azután Szilágyinak[1] akartam irni nehány tárczacikket 30 pengöért és végre pénzzel és jó kedvvel hozzád rándulni pár napra. De Vas Gereben ezer kérelmeim daczára is elvitte tőlem novellám elejét, mielött be lett volna fejezve. Ez szerencsétlenné tett bele zavarodtam. Az egy ívre számitott novella két ívre nyult s egész a mai napig kivánom a közönségnek a „jó éjszaká”-t.

     Ime az én ujabb komikus szerencsétlenségem. Azonban a 20 pengöt illetöleg mi halad, el nem marad. Ujra reményem van nehány forinthoz. Összegyüjtöm gyerekek számára írt verseimet s eladom Heckenastnak. Keveset remélek ugyan belölök a többek közt azért is, mert nincs szándékom nevemet kitenni, de ennyit minden esetre igen, mi adósságaim tisztázására elég.

     A másik husz pengőt illetőleg aggodalmad fölösleges. Midön költeményedet Csengerynek átadtam, azt mondá: majd átadja díját nekem elküldés végett. Én azt feleltem: küldje el ő, mert nekem sok a dolgom, könnyen elveszthetem s több effélét. Azt hittem, hogy már rég elküldötte. A mult hó végén irt leveled következtében tudakozódtam a dolog felől. Csengery azt felelte: még nem küldötte el, mert Számvald a füzet megjelenésekor fizet, mi e napokban történik. Tehát nincs baj.

     A meg nem küldött füzeteket megrendeltem számodra. Soha olyan rosz expeditiot,[2] mint a Számvaldé.

     „Toldy”-d nagy hatást tett. Értem az irói köröket, mert az ugynevezett közönséggel mostanság keveset érintkezhettem. Kemény, Csengery, Eötvös el vannak ragadtatva. Tóth Kálmánék jobbnak tartják, mint az elsőt, csak egy nagy hibát födeztek föl benne: a legszebb helyek egyikét, midőn Toldyval a királyi udvarban gunyolódnak. Szóval az irói körök igen jól vagy elég jól fogadták. Csak Toldi Ferencz nem tud megbarátkozni az ő dédatyjával.

     Az én véleményemet a B.[uda] P.[esti] Hirlap tárczájában fogod olvasni, mert Kemény regényen dolgozván, egyhamarjában nem irhat róla. Szeretném egy igen csinos tárczaczikkel fölvillanyozni a közönséget s müvednek szépségeit nem annyira bonczolgatás, mint lelkesülés által tüntetni föl. Szándékom inkább szép, mint okos dolgokat mondani róla. Bárcsak sikerülne!

     Mi most egy kritiko-szépirodalmi lap megalapításában törjük fejünket. Munka- és pénz-részvény utján szándékozunk létre hozni közös veszteség és nyereségre. Közelebbről irni fogok neked ez ügyben.

     Most az ég áldjon! Karácsonban minden esetre látni foglak.

                                                                                                             barátod

                                                                                                                    Gyulai

 

U.i. Az Eötvös levelét még ma átadom.

 

_____________________________

[1] Szilágyi Sándornak
[2] kiküldést